Hoe meer informatieverzoeken we versturen, hoe meer bedrijven op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.

Met deze nieuwe app check je of je dagelijkse producten zorgwekkende stoffen bevatten

Hoe meer informatieverzoeken we versturen, hoe meer bedrijven op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.

Met de app Scan4Chem kan je informatie opvragen over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende chemicaliën in voorwerpen en verpakkingen. De app wil zo producenten aanzetten tot transparantie richting de consument. De lancering is een samenwerking tussen de Federale Overheid (FOD Gezondheid & FOD Economie) en milieu-organisaties Bond Beter Leefmilieu en écoconso. De app wordt al in 19 Europese landen gebruikt.

Rietjes, regenjassen, braadpannen,… Het PFAS-schandaal zette de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de voorwerpen die we dagelijks gebruiken bovenaan de politieke agenda. Experts wezen er al snel op dat de PFAS-groep slechts het topje van de ijsberg is.

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) zijn chemische stoffen, of een groep van stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en/ of leefomgeving, omdat ze bijvoorbeeld hormoonverstorend, kankerverwekkend of toxisch zijn. De app Scan4Chem maakt het burgers makkelijker om rechtstreeks informatie over de aanwezigheid van deze stoffen in gebruiksvoorwerpen en verpakkingen op te vragen aan producenten. Zo wil het burgers bewuster maken en hen helpen om veiligere aankoopbeslissingen te maken.

Recht op transparantie

De REACH-verordening van de Europese Unie geeft burgers het recht om informatie te vragen over zeer zorgwekkende stoffen in producten. Leveranciers zijn verplicht om binnen de 45 dagen na elk verzoek informatie te geven of er dergelijke stoffen aanwezig zijn in een concentratie hoger dan 0,1 gewichtsprocent. Via de app kunnen gebruikers gemakkelijk zo'n verzoek indienen. Dankzij deze aanvragen bevat de database al info over meer dan 50.000 producten verspreid over Europa.

De organisaties hopen dat de vele aanvragen producenten aanmoedigen om over te stappen naar veiligere alternatieven.

Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert industrie bij Bond Beter Leefmilieu: “Hoe meer mensen deze app actief gebruiken, hoe meer info deze zal bevatten. Tegelijk kunnen we tonen aan beleidsmakers en bedrijven dat we willen dat producten veilig zijn voor onze gezondheid en het milieu. Het is belangrijk dat België het voortouw blijft nemen om haar burgers ook tegen andere gevaarlijke chemicaliën te beschermen. Dat kan tijdens de aankomende herziening van de Europese wetgeving rond chemicaliën, genaamd REACH.”

De lancering van de app maakt deel uit van het Nationaal Actieplan voor Hormoonverstoorders. Federaal minister van leefmilieu Zakia Khattabi legt uit: “De chemie van morgen moet duurzaam en dus ook veilig zijn voor mens en milieu. Ik ijver sinds het begin van de regeerperiode voor een verminderde blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen. Wetgevende initiatieven zijn daarbij bijzonder belangrijk, zoals de snelle publicatie van een ambitieuze herziening van de Europese REACH verordening. Daarnaast is ook bewustmaking van belang. Daar kan deze app aan bijdragen.”

Scan4Chem

Klik hier voor meer info over hoe de app te downloaden en te gebruiken

Scan4Chem is de gratis app voor het controleren van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in producten zoals kleding, sportuitrusting, speelgoed. Gebruik de app om de barcode van een product te scannen en een verzoek te sturen naar de producent of winkelier om informatie te verkrijgen over de aanwezigheid van SVHC's in dat product boven een drempelwaarde van 0,1%.

Scan4Chem is uitgerold in 19 Europese landen in kader van het Europese AskREACH project.

België is het 20ste land waarin de app beschikbaar is. De andere landen zijn Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Servië, Hongarije, Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Spanje.

Meer info over de rol van de federale overheid is te vinden op de website van de FOD volksgezondheid en leefmilieu.

PFOS Scan4Chem

Meer over PFOS