Naar minder uitstoot in de landbouw

De consumptie van melk en vlees in Vlaanderen zit in een dalende lijn, die van kaas en eieren is stabiel. Omdat de gemiddelde Vlaming nog steeds ongezond veel dierlijke producten eet, kan de overheid zowel vanuit gezondheids- als vanuit milieuoogpunt inzetten op meer plantaardige consumptie. Een afname van de veestapel leidt tot een evenredige daling van de broeikasgasemissies.

Technologische doorbraken kunnen er zowel komen op het vlak van verminderde broeikasgasemissies door de veestapel als in de ontwikkeling van plantaardige alternatieven voor dierlijke producten. Het brandstofverbruik in de landbouw en glastuinbouw moet verder dalen, waarbij eerst de meest vervuilende brandstoffen (stookolie en diesel) worden uitgefaseerd.

Ook in 2050 zal de landbouw nog broeikasgasemissies hebben, in de eerste plaats van de resterende veestapel. Omdat de wereld na 2050 naar negatieve emissies moet evolueren, zal bijvoorbeeld een verhoogde opname van broeikasgassen door de natuur de landbouwemissies moeten compenseren. 

Beleidsfocus landbouw - top 3:

19. Innovatie en investeringssteun voor duurzame voeding

De overheidsmiddelen voor landbouwonderzoek en innovatie moeten rekening houden met de klimaatuitdaging. Onderzoek naar gezonde, betaalbare plantaardige voedingsproducten verdient voorrang. Investeringssteun gaat gericht weg van exportgerichte veehouderij, die op de vrije wereldmarkt steeds meer in de verdrukking komt, en verschuift naar duurzame teelt- en productiewijzen en gezonde en duurzame voedingsproducten. 

20. Overheid geeft het voorbeeld in de voedingstransitie

De dalende vleesconsumptie is al deels ingezet, maar verdere ondersteuning is vereist om tot een evenwichtiger voedingspatroon te komen. Hiervoor zal enerzijds de promotie voor dierlijke producten moeten stoppen en omgevormd worden tot het actief aanmoedigen van plantaardige producten. Vegetarische gerechten worden overal beschikbaar en worden verder uit de taboesfeer gehaald, in eerste instantie bij overheden en publieke instellingen. Ondersteuning gaat naar het verlagen van de kostprijs van plantaardige eiwitbronnen.

21. Normering van de broeikasgasemissies in veeteelt

De landbouw is de laatste sector waar de broeikasgasemissies nog niet gereguleerd worden. Een aanscherping van de normering van broeikasgasemissies uit de veeteelt, zoals methaan en lachgas, is vereist om een omslag te realiseren. Deze normering dient ook te gelden voor ge├»mporteerde dierlijke producten. Het model van de nutri├źntemissierechten (NER), maar dan gebaseerd op CO2-equivalente emissies, kan als instrument gebruikt worden om de uitstoot van de veestapel te doen dalen. Tegelijk moeten individuele bedrijven de kans tot uitbreiding kunnen verwerven via handel in of overdracht van emissierechten.

Uit: Na parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in tien jaar. 21 beleidspistes voor een disruptie klimaatbeleid (april 2016)

 

Landbouw

Meer over Landbouw