Naar nuluitstoot in verkeer

Een goede ruimtelijke ordening van activiteiten kan de vervoersvraag doen dalen zonder welvaartsverlies (zie kaderstuk). Een verandering van vervoerswijze waarbij we vaker de fiets en het openbaar vervoer nemen of voor gedeelde elektrische mobiliteit kiezen, is een must. Voor een doorgedreven daling van de emissies is een volledige elektrificering van het voertuigenpark nodig. Voertuigen worden dan rechtstreeks aangedreven door hernieuwbare elektriciteit. Ook waterstof op basis van hernieuwbare bronnen behoort tot de mogelijkheden. Bij het vrachtvervoer bevindt de aandrijving van vrachtwagens of schepen op hernieuwbare energie zich nog in een vroeg stadium. 

Doordat de broeikasgasemissies van de sector transport in een ambitieus scenario in 2040 naar nul moeten, zijn de uitdagingen voor deze sector gigantisch. Er moet bijgevolg maximaal ingezet worden op de klimaatvriendelijke, technologisch rijpe en kostenefficiënte alternatieven die er al zijn zoals zachte modi, collectief vervoer en gedeeld elektrisch vervoer. In 2030 mogen er geen voertuigen met verbrandingsmotor meer op de baan komen.

Beleidsfocus wegvervoer - top 3:

10. Verdere vergroening van de verkeersfiscaliteit

Een hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit moet maken dat het aantrekkelijker is voor werkgevers om loon uit te keren in euro’s, niet in diesel en wagens. De perverse stimulus om meer te rijden en activiteiten ruimtelijk verkeerd te spreiden, moet op de schop. Een flexibele regeling, zoals een goed doordacht mobiliteitsbudget, kan het daarnaast mogelijk maken om vlot te wisselen tussen milieuvriendelijke modi in het woon-werkverkeer. Een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen ten slotte moet de verkeersstromen zo goed mogelijk sturen, de vervoersvraag beperken en de vergroening van het voertuigenpark versnellen.

11. Elektrificering van het voertuigenpark

Alle voertuigen moeten zo snel mogelijk overschakelen van fossiele naar hernieuwbare bronnen. Die omschakeling zal in eerste instantie lopen via de (verdere) elektrificering van personenwagens en openbaar vervoer. De overheid kan de elektrificering kostenefficiënt versnellen door de Europese uitstootnormen sneller te verscherpen, doelstellingen op te leggen aan vloten waarop ze vat heeft (zoals die van openbaarvervoersmaatschappijen) en te zorgen dat de benodigde (laad)infrastructuur er komt. De uitbouw van een slim en flexibel net is een cruciale voorwaarde voor een succesvolle integratie van transport in het elektriciteitssysteem.

12. Voertuigdelen en nieuwe mobiliteitsdiensten bevorderen

Het gebruik en de bezettingsgraad van voertuigen kan sterk verbeteren door de vele vormen van delen: van carpooling over autodeelsystemen tot nieuwe vervoersdiensten. Met een breed pallet aan fiscale, ruimtelijke en infrastructurele maatregelen kan de overheid de deel- en functionele economie voor mobiliteit ondersteunen. 

Uit: Na parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in tien jaar. 21 beleidspistes voor een disruptie klimaatbeleid (april 2016)

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens