Net als het zwerfvuil blijven de milieuplannen van de Vlaamse regering liggen.

Foto Birgit Speulman

Uur van de waarheid voor milieuambities regering-Bourgeois

Net als het zwerfvuil blijven de milieuplannen van de Vlaamse regering liggen.

Foto Birgit Speulman

De Vlaamse regering onderhandelt momenteel over een reeks beleidsplannen die de milieuambities voor het komende decennium vastleggen. Bond Beter Leefmilieu vraagt dat de veelbesproken doorbraken voor de ruimtelijke ordening, de luchtkwaliteit, het klimaat en het zwerfvuil eindelijk worden omgezet in beleid.

“De politieke onderhandelingen over cruciale dossiers zoals de betonstop, statiegeld of uitfaseren van fossiele brandstoffen verlopen momenteel moeizaam. De regering-Bourgeois riskeert een beleidsperiode van de gemiste kansen te worden op milieuvlak. Er is veel gepraat over broodnodige doorbraken in de ruimtelijke ordening of voor de verbetering van de luchtkwaliteit, maar tot nu toe blijven ze uit. Veel geblaat maar weinig wol: dat is het harde verdict dat de Vlaamse regering riskeert als ze voor het zomerreces geen krachtdadige plannen kan voorleggen.” zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

De Vlaamse regering onderhandelt momenteel over de volgende beleidsplannen. Bond Beter Leefmilieu geeft telkens aan wat het gewenst ambitieniveau is vanuit milieu-oogpunt en wat er minimaal nodig is om aan onder andere de Europese doelstellingen te voldoen:

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft zich voorgenomen om deze legislatuur een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed te keuren dat het toekomstig ruimtegebruik vastlegt. In 2016 werd het Witboek BRV goedgekeurd.

> Gewenste ambitie: een verhardings-stop die de open ruimte onbebouwd laat en het innemen van open ruimte doet afnemen van 6 ha per dag nu naar 0 ha in 2030. Er kunnen geen woonreservegebieden meer verkaveld worden.

> Absoluut minimum: een halvering van het ruimtebeslag tegen 2025, naar nul in 2040, zoals het Witboek BRV voorziet. In dit geval kan nog steeds 22.500 ha of een deel van de woonuitbreidingsgebieden bebouwd worden.

Klimaat- en energieplan 2030

De Vlaamse regering heeft zich voorgenomen om voor 1 juli het Vlaamse deel van het klimaat- en energieplan voor 2030 af te werken. Die deadline is niet gehaald.

> Gewenste ambitie: een reeks maatregelen die de broeikasgasemissies van onder andere gebouwen, transport en landbouw (non-ETS) laten dalen met 50% tegen 2030 en zorgen voor 10 GW zon- en windenergie op land in dat jaar. Zo kan Vlaanderen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs voldoen en de kernuitstap opvangen.

> Absoluut minimum: een reeks maatregelen die de broeikasgasemissies van onder andere gebouwen, transport en landbouw (non-ETS) laten dalen met 35% tegen 2030 en zorgen voor 30% hernieuwbare energie in dat jaar, overeenkomstig de Europese doelstellingen voor ons land.

Luchtkwaliteitsplan

De Vlaamse regering moet tegen april 2019 een luchtkwaliteitsplan indienen bij Europa dat duidelijk maakt hoe Vlaanderen zal voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

> Gewenste ambitie: Het behalen van de luchtkwaliteit die de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Deze waarden zijn strenger dan de Europese normen. Onderzoek toont aan dat ook onder de Europese normen al gezondheidsschade optreedt. Dit noodzaakt de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens.

> Absoluut minimum: Het zo snel mogelijk behalen van de Europese normen voor luchtkwaliteit, in de eerste plaats de jaarnorm voor NOx (stikstofoxiden). Ook het NEC-plafond voor België (de totale verzurende uitstoot) wordt verlaagd en moet gehaald worden. Dit noodzaakt de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens.

Verpakkingsbeleid

De Vlaamse regering wil voor het zomerreces een akkoord bereiken rond een integraal verpakkingsbeleid. Dit zal onder meer bijdragen aan de nieuwe erkenning van Fostplus, die door de drie gewesten onderhandeld wordt.

> Gewenste ambitie: 100% uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, dat voor drankverpakkingen op blik en plastic flessen vertaald wordt in een statiegeldsysteem, een transparant monitoringsysteem voor inzameling- en recyclagecijfers, ambitieuze doelstellingen rond gerecycleerde inhoud van drankverpakkingen (80% tegen 2025), sterke maatregelen rond preventie en hergebruik van verpakkingen en een sterkere differentiatie in groene puntbijdragen ten voordele van recycleerbare, composteerbare en herbruikbare verpakkingen.

> Absoluut minimum: Nieuwe Europese regels trekken de minimum recyclagedoelstellingen voor plastic en aluminium op naar respectievelijk 55% en 60% tegen 2030, waaraan België en de gewesten moeten voldoen. De ontwerprichtlijn eenmalige plastics vereist minimaal 90% inzameling van plastic drankflessen tegen 2025.

Klimaatbeleid Luchtkwaliteit Afvalbeleid Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Klimaatbeleid, Luchtkwaliteit, Afvalbeleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen