Waarom wij bezwaar indienen tegen de nieuwe verbrandingsoven van ISVAG - en u dat beter ook doet

De Antwerpse Intercommunale ISVAG zet door met haar plannen om een nieuwe, grotere en volstrekt overbodige verbrandingsoven te bouwen. Nadat het Departement Omgeving in juni de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning onontvankelijk en onvolledig verklaarde, diende ISVAG recent een tweede vergunningsaanvraag in. Opnieuw is de argumentatie van ISVAG erg zwak. We roepen daarom iedereen op om mee bezwaar in te dienen tegen de aanvraag.

Naar de prullenbak

Het ontwerp van bezwaarschrift legt 55 bladzijden lang uit waarom de Vlaamse overheid dit prestigeproject naar de prullenbak moet verwijzen. Op meer beknopte wijze noteerden we eerder dit jaar drie doorslaggevende redenen om de nieuwe oven te kelderen. Die argumenten hebben niets aan actualiteit ingeboet.

De grotere verbrandingscapaciteit van de oven is in strijd met het Vlaams uitvoeringsplan afval, dat net een afbouw vereist van afval en dus verbrandingscapaciteit. De lage energievalorisatie is in strijd met het cascadeprincipe en dus ook het Europees beleid, dat mikt op hoogwaardige warmtevoorziening voor de industrie. Alleen al om deze cruciale redenen zou de Vlaamse overheid dit project moeten weigeren.

Zwak dossier

ISVAG brengt in haar aanvraag bitter weinig argumenten in stelling. In het stuk over preventie van afval komt het niet verder dan de opmerking dat het ‘significante inspanningen’ levert, terwijl het in werkelijkheid een van de slecht presterende intercommunales is op vlak van afvalreductie. Het blijft overigens een mysterie wat de inspanningen dan precies inhouden.

Hun voornaamste argument is het nabijheidsprincipe, dat stelt dat afvalverwerking zo dicht mogelijk bij de bron van het afval plaatsvindt. Dat leidt echter niet altijd tot de meest efficiënte of duurzame oplossing. De titel van onderzoek door CE Delft maakt dat duidelijk: “Beter een afvalverbrandingsoven met een hoog rendement dan een dichtbij.”

Dat komt omdat de verschillen in energierendement veel zwaarder meetellen in het CO2-eindresultaat dan het verschil in transportafstanden. De boodschap is opnieuw duidelijk: zoek naar hoogwaardige valorisatie in het Havengebied.

Langetermijnvisie nodig

Meer in het algemeen hebben we nood aan een zinvolle geografische spreiding van verwerkingscapaciteit over het gehele Vlaamse grondgebied, met een optimalisatie van de capaciteit om de restwarmte zo goed mogelijk te benutten. Het is de rol van Ovam om dit op een planmatige manier aan te pakken. Het is niet de taak van afzonderlijke intercommunales om eigenhandig beslissingen te nemen die ingaan tegen het Vlaamse afvalbeleid, zoals hier het geval is.

In dat verband is een beslissing over nieuwe verwerkingscapaciteit enkel mogelijk van zodra er duidelijkheid heerst over de langetermijnvisie eindverwerking. Begin dit jaar gaf Ovam een eerste aanzet, sindsdien is het ontwerp een stille dood gestorven in een of andere schuif op het kabinet van minister Schauvliege.

Het is dringend tijd om verder te bouwen aan die langetermijnvisie. We verwachten nog voor het eind van de legislatuur een initiatief van de minister. Intussen tekenen wij bezwaar aan tegen elk project dat niet maximaal inzet op wat vandaag mogelijk is en in de toekomst nodig is voor de circulaire economie.

> Dien mee bezwaar in!

Mee bezwaar indienen kan nog tot 9 december en duurt slechts een halve minuut. Snel zijn is de boodschap.

 

Afvalbeleid Verbrandingsovens

Meer over Afvalbeleid, Verbrandingsovens