Foto Kristopher Roller

Waterbeleidsnota: werk samen met de natuur, daar wordt iedereen beter van

Foto Kristopher Roller

De Vlaamse overheid werkt aan een nieuwe waterbeleidsnota. Die bevat de krachtlijnen voor het waterbeleid in 2020-2025. De waterbeleidsnota bevat zowel acties om de waterkwaliteit te verbeteren als om de waterkwantiteit beter te beheren. Dat is nodig ook, want vandaag verkeert geen enkele waterloop in een goede toestand. De nota bevat goede aanzetten, maar het blijft toch nog te veel business as usual. Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie vragen om sterker in te zetten op natuurgebaseerde oplossingen. 

Een beetje draaien aan de knopjes

De natuur kan ons helpen om de gevolgen van de klimaatverandering te milderen. Beekdalen en riviervalleien zijn klimaatbuffers, die in natte periodes het water ophouden en laten infiltreren naar het grondwater en pas in droge periodes het water lossen, stroomafwaarts. Daarvoor moeten we wel afstappen van het indijken van waterlopen en het versneld afvoeren van water naar zee. Het water moet integendeel zo lang mogelijk in het natuurlijk systeem blijven. 

Een goed voorbeeld: het Sigmaplan. Waar vroeger vooral ingezet werd op het verhogen van dijken of het betonneren van oevers, kiest het Sigmaplan er nu voor natuurlijke overstromingsgebieden aan te leggen langs de Schelde en haar zijrivieren. Dat is de juiste insteek. Alleen spijtig dat het Sigmaplan al jaren ondergefinancierd wordt, waardoor heel wat projecten vertraging oplopen. 

Nat, natter, natuur

Beekvalleien, moerassen, slikken en schorren, broekbossen of natte graslanden: ze gedragen zich allen als echte schokdempers. Deze klimaatbuffers vangen water op en houden het water vast, zolang dat nodig is. In natte periodes verlaagt dit de piekafvoer op rivieren en beken. In droge periodes voorzien ze ons van water. Deze waterrijke gebieden hebben daarnaast een groot potentieel om de teruglopende biodiversiteit in Vlaanderen te keren. Daarvoor wordt ingezet op de zogenaamde blauwgroene assen: valleigebieden waar de rivier opnieuw kan meanderen en mag overstromen. 

De afgelopen vijftig jaar verdween ongeveer 75% van de wetlands in het versnipperde Vlaanderen. Een derde hiervan, zo’n 50.000 hectare, ligt in een groene bestemming op het gewestplan. Als we deze wetlands herstellen door ze opnieuw onder water te zetten, zijn we niet alleen beter beschermd tegen extreme weersomstandigheden, maar bereiken we meteen een groot deel van de Europese natuurdoelen. Wij vragen alvast dat de waterbeleidsnota deze doelstelling beleidsmatig verankert en hiervoor het nodige budget voorziet.

Waterkwaliteit

Meer over Waterkwaliteit