Vlaams landbouwbeleid: open voor feedback

Wat vind jij van het Vlaams landbouwbeleid?

Vlaanderen heeft een plan klaar voor haar landbouwbeleid in de periode 2023 - 2027. Nog tot en met 14 maart 2022 kan jij als burger je opmerkingen en adviezen formuleren. Het is belangrijk dat je dat doet, want de impact op de toekomst van de Vlaamse landbouw en ons platteland is enorm

Het openbaar onderzoek focust op 2 belangrijke onderdelen. Enerzijds het Vlaams strategisch plan dat vorm geeft aan het landbouwbeleid in Vlaanderen. Anderzijds het ontwerp Plan-MER. MER staat voor Milieu Effecten Rapportage en geeft weer wat de effecten op het milieu zullen zijn van het voorgestelde plan. 

Natuurpunt, WWF, de West-Vlaamse Milieufederatie, Greenpeace, de Limburgse Milieukoepel en Bond Beter Leefmilieu dienen een uitgebreid bezwaarschrift in met opmerkingen en adviezen om het landbouwbeleid in Vlaanderen ambitieuzer te maken. Als je zélf een bezwaarschrift indient, dan kan je hier gerust inspiratie uit putten.

Wat de milieubeweging van het plan vindt: 5 cruciale punten

De Vlaamse plannen getuigen van een gebrek aan ambitie. Een visie over waar we met onze landbouwsector naartoe willen, ontbreekt. En er wordt amper rekening gehouden met milieudoelstellingen.

5 cruciale punten die we als natuur- en milieuverenigingen zullen aanbrengen tijdens het openbaar onderzoek: 

1. De doelstellingen liggen niet in lijn met de ambities van de Europese Green Deal. Er is geen duidelijke strategie, er zijn geen duidelijke doelstellingen en er is geen gewenste impact van de voorgestelde maatregelen geformuleerd. 

2. Er is een gebrek aan alignering met andere problematieken en beleidsdoelen. Zo is het onduidelijk hoe dit landbouwbeleid bijdraagt aan: 

  • propere waterlopen tegen 2027  
  • een stijging van biologische landbouw (EU doelstelling: 25%)
  • een daling van het aantal pesticiden (EU doel: -50%) 
  • een daling van onze methaanuitstoot (-30%) 
  • nitraat in lijn met draagkracht milieu

3. De vaste voorwaarden om subsidie te ontvangen (=de conditionaliteit) zijn niet ambitieus genoeg. Vlaanderen volgt een logica van ‘no gold-plating’, waarbij niet verder gegaan wordt dan de Europese minimumvraag. Het Vlaamse landbouwbeleid moet echter uitgaan van de Vlaamse uitdagingen en de inspanningen die nodig zijn om deze aan te pakken, in plaats van zich te verschuilen achter de Europese lat. 

Met een aanzienlijk budget voor ecoregelingen wordt landbouwers de kans geboden om extra inspanningen te leveren voor natuur en milieu. Er is een brede keuze voor maatregelen van verschillende ambitie. Maar deze keuze is vrijblijvend, en er is geen duidelijke strategie die ervoor zal zorgen dat dit budget efficiënt ingezet zal worden om toe te werken naar een duurzaam landbouwsysteem. 

5. Het Plan MER slaagt er niet om de impact van het Vlaamse landbouwbeleid door te rekenen op onze lucht-, water- en bodemkwaliteit zowel door een gemis aan data en meetsystemen als een gebrek aan concrete doelen.

Hoe dien je zelf een reactie in?

Dien je zelf graag een reactie in op het Vlaams landbouwbeleid? Dat kan door een mail te sturen aan departement [at] lv.vlaanderen.be (departement[at]lv[dot]vlaanderen[dot]be) (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER PL0-272 GLB’ in de titel), of zie hier voor andere mogelijkheden.

Ineke Maes

Beleidsexpert landbouw ~ woordvoerder
Contacteer ons

Meer weten over deze inspraakprocedure? Neem contact op met Ineke Maes.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met